Σάββατο, 4 Ιουνίου 2011

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΣΕ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΖΩΑ

Προς
1) κ. Κώστα Σκανδαλίδη
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
2) κα Μιλένα Αποστολάκη
Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
3) κ. Γιάννη Κουτσούκο
Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Αθήνα, 2 Ιουνίου 2011
Θέμα: Ε Κ Τ Ρ Ε Φ Ο Μ Ε Ν Α Ζ Ω Α

Σχετ.: α) Επιστολή μας με αρ. Πρωτ. 790/16.12.2010 «Προστασία των Εκτρεφόμενων Ζώων»
β) Επιστολή μας με αρ. Πρωτ. 789/16.12.2010 «Προβλήματα της Κτηνοτροφίας & οι Προτάσεις της ΠΣΕΖΣ»

Σε συνέχεια των προηγούμενων επιστολών μας (βλ. σχετ.) στις οποίες ουδέποτε μας απαντήσετε, σας γνωρίζουμε εκ νέου τις ανησυχίες μας όσον αφορά την προστασία και την ευζωία των εκτρεφόμενων ζώων στη χώρα μας και τη μη εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.

Λαμβάνοντας υπόψη τους κανονισμούς που θέτει η ελληνική νομοθεσία αναφορικά με τα ζώα Ν. 3170/2003 (ΦΕΚ 191 Α’, 29.7.2003) και το Π.Δ. 327/1996, (ΦΕΚ 221, Α’ 9.10.1996), οποιαδήποτε πραγματοποίηση σφαγής ή θανάτωσης ζώου δεν υπόκειται στους εν λόγω κανονισμούς, θεωρείται παράνομη, ανήθικη και επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία. Σύμφωνα με το Π.Δ. 327/1996, τίθενται πολύ αυστηροί τρόποι και μέθοδοι ακινητοποίησης, αναισθητοποίησης, σφαγής, θανάτωσης και αφαίμαξης τόσο εντός σφαγείων όσο και εκτός. Επιπλέον, όσον αφορά στα άτομα που ασχολούνται με την μετακίνηση, τον σταυλισμό, την αναισθητοποίηση, την σφαγή ή την θανάτωση των ζώων, αναφέρεται στο εν λόγω Π.Δ. στο άρθρο 7 ότι πρέπει αυτά απαραιτήτως να διαθέτουν τη δέουσα επάρκεια και τις επαγγελματικές ικανότητες και γνώσεις προκειμένου να εκτελούν τις εργασίες αυτές όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα και αποτελεσματικά.

Παρόλα αυτά γινόμαστε συχνά μάρτυρες των παράνομων πωλήσεων και σφαγών που πραγματοποιουνται καθ’ όλη την διάρκεια του έτους και σε ολόκληρη την επικράτεια, κυρίως στις αγροτικές περιοχές, χωρίς να τηρείται ουδεμία προϋπόθεση από όσες ορίζει η νομοθεσία. Πολλά ζώα που καταλήγουν στο τραπέζι του καταναλωτή έχουν προέλθει από σφαγή σε εξωτερικό χώρο, αυλή, αποθήκη (με άγνωστες συνθήκες υγιεινής) και χωρίς τις απαιτούμενες διαδικασίες αναισθητοποίησης. Σαφώς προκύπτει και θέμα δημόσιας υγείας αφού τα ζώα δεν ελέγχονται από Νομοκτηνίατρο για να διαπιστωθεί η υγεία τους.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνει το υπουργείο ώστε όσοι δραστηριοποιούνται στην κτηνοτροφία να ευθυγραμμίζονται κατά το δυνατόν με τις νομοθετικές ρυθμίσεις της πολιτείας.

Σας παραθέτουμε τις προτάσεις μας για άλλη μια φορά:

- διασφάλιση της αναισθητοποίησης των ζώων σύμφωνα με το Ν. 1197/81 «Περί προστασίας των ζώων» του οποίου η παράγραφος 2 του άρθρου 2 αναφέρει: «Απαγορεύεται η θανάτωσης θηλαστικών εις τα σφαγεία εφ' όσον δεν προηγηθή της αφαιμάξεως αναισθητοποίησης επενεργούσα ακαριαίως»,
- ανάπτυξη οδηγιών ορθής μεταχείρισης καθώς και κατευθύνσεων για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής οδηγίας αλλά και της κείμενης νομοθεσίας,
- ενημέρωση των αρμοδίων αρχών, που είναι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, οι Αστυνομικές και Αγρονομικές Αρχές (παράγραφος 2, άρθρο 5 του Ν. 1197/81), όσον αφορά τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις αυτές,
- συχνός και τακτικός έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές ώστε να διαπιστώνεται η συμμόρφωση όλων των σφαγείων της χώρας με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής οδηγίας αλλά και της κείμενης νομοθεσίας,
- εφαρμογή του σχετικού νόμου για την προστασία των εκτρεφόμενων ζώων και την επιβολή αποτελεσματικών και αποτρεπτικών κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις εθνικές και ευρωπαϊκές διατάξεις.

Παρακαλούμε να αποστείλετε αναφορά σας (σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α’/24-5-2004 σχετικά με την υποχρέωση των Διοικητικών Αρχών να απαντούν σε αιτήματα πολιτών) στην παρακάτω διεύθυνση (ταχυδρομική ή ηλεκτρονική):

Υπόψη
Μάριζας Χριστοδούλου
Χείρωνος 3-5
11635 Αθήνα
Τηλέφωνο: 6979-314028
Email: mariza.christodoulou@gmail.com

Θα σας παρακαλούσαμε η αναφορά σας να περιλαμβάνει τις ακριβείς και συγκεκριμένες ενέργειες στις οποίες προβήκατε προκειμένου να επιλύσετε το αίτημά μας.

Η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Κώστας Γιτίσογλου
Μάριζα Χριστοδούλου
Νατάσα Μπομπολάκη

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More